Wojciech Kuźmicki

Wykształcenie: magister historii (Uniwersytet Gdański), magister prawa ( Uniwersytet w Białymstoku); podyplomowe studia profilaktyki społecznej i resocjalizacji (Wyższa Szkoła Pedagogiczna    w Olsztynie).

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy we Włocławku – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

 W latach 2002- 2014 delegat do Krajowej Rady Kuratorów, w latach 2002-2012 Przewodniczący Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy i Płac Krajowej Rady Kuratorów.


Zainteresowania naukowe i zawodowe: społeczna readaptacja skazanych, pomoc postpenitencjarna, instytucja kuratora penitencjarnego, prawo karne wykonawcze, polityka karna.

Publikacje:

Organizacja i warunki pracy kuratorów sądowych w okresie obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych w świetle przeprowadzonych na potrzeby Krajowej Rady Kuratorów badań ankietowych- stan z dnia 15.10.2002 roku [w:] Kurator w społeczeństwie obywatelskim. Konferencje i seminaria 7(51)03 . Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.

.