Prof. zw. dr hab. Stefan Lelental

Prof. zw. dr hab. Stefan LelentalPracę na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczął w 1959 r. jako asystent w kierowanym przez prof. dr E. St. Rappaporta Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego, a z dniem 1.10.1962 r. przeszedł do pracy w Zakładzie Prawa Karnego, którym kierował wówczas doc. dr S. Pławski. Pod kierunkiem prof. S. Pławskiego przygotował rozprawę doktorską pt. „Instytucja warunkowego zwolnienia w Polsce na tle prawnoporównawczym” i na jej podstawie Rada Wydziału Prawa UŁ nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych w maju 1964 r., a od dnia października 1964 r. uzyskał etat adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie prawa karnego po przeprowadzonym 8.12.1972 r. kolokwium habilitacyjnym przed Radą Wydziału Prawa UŁ uzyskał we wrześniu 1973 r., po zatwierdzeniu uchwały tej Rady przez CKK ds. Kadr Naukowych, a od grudnia 1972 r. objął etat docenta w Katedrze Prawa Karnego.

Od początku kariery naukowej, która owocowała uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego (1984 r.) i zwyczajnego (1990 r.) zainteresowania naukowo-badawcze obejmowały problematykę z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego, z uwzględnieniem zagadnień kryminologicznych i kryminalnopolitycznych. W latach 1993-1996 kierował Zespołem Badawczym, który prowadził finansowane przez KBN badania nt. Przestępczość zorganizowana. Fenomenologia. Obszary występowania. Zwalczanie. Adekwatność unormowań prawnych. Jego dorobek naukowy obejmuje ok. 300 publikacji naukowych: monografii, rozpraw i artykułów naukowych, recenzji, glos i przeglądów orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, zwłaszcza z dziedzin prawa karnego wykonawczego. Był też autorem lub współautorem licznych podręczników z prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego. W latach 1980-1997 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotowywała projekty zmian w prawie karnym, a końcowym efektem jej pracy była kodyfikacja karna z 1997 r.

W Sejmie IV kadencji powołany był jako ekspert ds. zmian w kodyfikacjach karnych, w tym charakterze występuje też w Sejmie IV Kadencji.  Był promotorem 16 rozpraw doktorskich i recenzentem znacznie większej ich liczby na Uniwersytetach w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Występował też jako recenzent w przewodach habilitacyjnych i w postępowaniach o nadaniu tytułu prof. w INPPAN oraz na Uniwersytetach w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. W latach 1978-1981 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ, a nadto pełnił w Uczelni liczne inne funkcje: z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego, Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla studentów, z-cy i Redaktora Wydawnictwa „Folia Iuridica” oraz członka licznych Komisji. W latach 1989-2006 kierował Katedrą Prawa Karnego, łącząc tę funkcję z wcześniej objętą funkcją Kierownika Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego, którego był organizatorem. Jest członkiem towarzystw naukowych: ŁTN, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora S. Batawii.

Zostały mu przyznane liczne odznaczenia i odznaki honorowe: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowe Odznaki m. Łodzi i b. woj. łódzkiego, Złota Odznaka UŁ oraz Medal 50-lecia UŁ.

Wybrane publikacje Pana Profesora oraz profil na nauka-polska.pl 


źródła: www.wpia.uni.lodz.pl;  www.sw.gov.pl (zdjęcie)