PhDr. Zuzana Valentovičová, PhD., LL.M.

Vzdelanie: Absolvovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku a doktorandské štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore sociálna práca. V Prahe absolvovala vzdelávací program LL.M. (Master of Laws)
v module – Trestné právo vykonávacie.

Wykształcenie: ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Studia doktorskie ukończyła zdając egzamin na Uniwersytecie w Trnavie na wydziale pracy socjalnej. W Pradze ukończyła program kształcenia LL.M. (Mistrz Prawa) w module prawa karnego wykonawczego.

Zamestnanie: V rokoch 1994 až 1996 pôsobila v sociálnej oblasti pri práci s mentálne postihnutými mužmi. V rokoch 1996 až 2018 bola  príslušníčkou Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pôsobila 16 rokov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Pracovala vo funkcii pedagóg oddielu špecializovaného zaobchádzania s odsúdenými, u ktorých boli diagnostikované poruchy osobnosti. Od r. 2012 pôsobila  na odbore výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. V rokoch 2015 až 2018 zastávala funkciu riaditeľky odboru výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Zatrudnienie: w latach 1994 do 1996 działa w obszarze pracy socjalnej z niepełnosprawnymi umysłowo mężczyznami. W latach 1996 do 2018 była funkcjonariuszem słowackiej służby więziennej i sądowej. Pracowała przez 16 lat w Zakładzie Karnym w Hrnciarowcach nad Parną. Pracowała na stanowisku pedagoga w oddziale specjalizującym się w pracy z osadzonymi z zaburzeniami osobowości. Od 2012 r. pracowała w wydziale aresztów i wykonywania kary Generalnego Dyrektorstwa Służby Więziennej. W latach 2015 do 2018 zajmowała stanowisko dyrektorki tego wydziału w Generalnym Dyrektorstwie.

Od roku 2019 pôsobí ako odborná garantka v Národnom projekte Šanca na návrat.

Od 2019 roku pracuje jako specjalista – gwarant w Narodowym Projekcie „Szansa na powrót”.