Ks. Mieczysław Puzewicz

Ks. Mieczysław Puzewicz – absolwent Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziennikarz radiowy, wieloletni dyrektor katolickiej rozgłośni radiowej Radia eR, duszpasterz młodzieży, wieloletni rzecznik prasowy śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Pomysłodawca i założyciel Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Centrum Wolontariatu w Lublinie, którego jest przewodniczącym Rady Programowej. Członek prezydium Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, delegat biskupi ds. osób wykluczonych społecznie.

Od blisko 30 lat pracuje z osobami bezdomnymi, skazanymi, byłymi więźniami. Inicjator wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę sytuacji osób opuszczających więzienia. Pomysłodawca Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej i wolontariatu w więzieniach „Eleutheria”. Inicjator programu Nowa Droga, polegającego na pracy z młodymi osobami wychodzącymi z więzienia poprzez udział w marszu terapeutycznym.

Odznaczony medalem „Primus in Agendo” za działania w obszarze polityki społecznej, który przyznaje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ks. Mieczysław zainicjował wiele międzysektorowych działań mających na celu usprawnienie i uzupełnienie systemu resocjalizacji w Polsce.