Karolina Wychowaniak

Karolina Wychowaniak – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Koordynator Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie. Autorka i realizatorka wielu programów resocjalizacyjnych i readaptacyjnych w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego i w warunkach wolnościowych. Współpracuje przy realizacji programu Nowa Droga skierowanego do młodych skazanych.