dr hab. Justyna Kusztal – prof UJ

dr Justyna Kusztal

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Wykształcenie: wyższe prawnicze – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wyższe pedagogiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie
pedagogika.

Miejsce pracy: Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków

Zainteresowania naukowe/zawodowe:
System resocjalizacji nieletnich – definiowanie i metody badań
Poszukiwanie rozwiązań, podejść i metod wychowania resocjalizującego w kierunku optymalizacji
systemu resocjalizacji i reintegracji społecznej
Prawo i świadomość prawna jako narzędzie pracy pedagoga i nauczyciela akademickiego
Nieletni jako podmiot w procesie i systemie resocjalizacji i reintegracji społecznej
Kształcenie akademickie pedagogów
Autorka i redaktorka monografii, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu resocjalizacji
i readaptacji osób niedostosowanych społecznie, recenzentka w czasopismach naukowych,
nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki UJ i Akademii Ignatianum w Krakowie

Ważniejsze publikacje:
Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2018
System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo
WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2008
Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe,
Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2011 (współred. K. Biel)
Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum,
Kraków 2014, (współred. K. Kmiecik-Jusięga)
Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, w: Probacja, nr IV/2011,
Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2011, s. 27-43
Pozbawienie wolności nieletnich – zasady i warunki resocjalizacji penitencjarnej, w: Kowalczyk D.,
Snopek M. (red.), Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych,
Wydawnictow Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 143-151
Systemowa perspektywa w resocjalizacji nieletnich, w: Barczykowska A., Muskała M. (red.),
Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika,
Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017, s. 211-222