dr Justyna Kusztal

dr Justyna KusztalWykształcenie: wyższe prawnicze – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wyższe pedagogiczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (IP UJ 2006).

Miejsce pracyUniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków

Zainteresowania naukowe/zawodowe: Resocjalizacja nieletnich, wymiar sprawiedliwości w sprawach nieletnich, prawo karne i polityka kryminalna

Dorobek zawodowy na polu, resocjalizacji, readaptacji i pomocy postpenitencjarnej: autorka i redaktorka monografii, autorka ponad 50 artykułów naukowych z zakresu resocjalizacji i  readaptacji osób niedostosowanych społecznie, nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki UJ i Akademii Ignatianum w Krakowie