mgr Joanna Sztuka

mgr Joanna Sztuka

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, specjalność resocjalizacja oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Miejsce pracy: Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zainteresowania naukowe/zawodowe: Planowanie, implementacja i ewaluacja programów readaptacyjnych oraz programów profilaktycznych.

Dorobek zawodowy na polu, resocjalizacji, readaptacji i pomocy postpenitencjarnej: 

Autorka licznych publikacji oraz projektów badawczych ukierunkowanych na problematykę readaptacji, reintegracji i profilaktyki społecznej.  Współorganizatorka konferencji naukowych w ramach działalności Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji AIK  z cyklu„W służbie społeczeństwu”  oraz „Profilaktyka w szkole” gromadzących praktyków i teoretyków działających w ramach instytucji i organizacji wsparcia społecznego. Uczestniczka konferencji i prelekcji o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym poruszających problematykę readaptacji, arteterapii i profilaktyki społecznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako:

Referent ds. programów profilaktycznych Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP, asystent rodziny, pedagog PCK, pedagog szkolny, instruktor terapii zajęciowej, trener oraz edukator Krajowego Centrum ds AIDS.