Ewa Humienna

Ewa Humienna – pedagog specjalny, współtwórczyni Programu prac społecznie
użytecznych „PER SALDO” z zakresu organizacji i nadzoru nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. Posiada 20-letni staż pracy z
zakresu społecznej readaptacji i pomocy osobom bezdomnym zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, przebywającym w Domu Socjalnym dla Mężczyzn, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”; w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia, odpowiedzialna za ścisłą współpracę z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu i jednostkami penitencjarnymi z terenu Dolnego Śląska. Za swą działalność uhonorowana Brązową Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej, laureatka nagrody „30 Kreatywnych Wrocławia 2018”.