Erazm Humienny

Erazm HumiennyMiejsce pracy: zatrudniony na stanowisku kierownika Domu Socjalnego dla Mężczyzn, Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe/zawodowe: 

Twórca i założyciel Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu.

Twórca i koordynator Programu prac społecznie użytecznych „PER SALDO”.

Twórca metody dekompresji społecznej. 

 Dorobek zawodowy na polu, resocjalizacji, readaptacji i pomocy postpenitencjarnej: 

Posiada 27 – letnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej, w tym 25-letnie z osobami bezdomnymi, opuszczającymi jednostki penitencjarne. 

Za swą działalność wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Brązową Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej.  

W 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.