dr Magdalena Niewiadomska – Krawczyk

niewiadomska-krawczyk

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia magisterskie ukończyła w 2000 r. Pracę magisterską nt. „Systemów wykonywania kary pozbawienia wolności” przygotowała w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego. W latach 2000-2005 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, podczas których przygotowała rozprawę doktorską pt. „Grzywna w Polskim Prawie Karnym”.Tytuł doktora nauk prawnych otrzymała w 2006 r.

Miejsce pracy: adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe/zawodowe: od początku pracy naukowej, swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień dotyczących zasad wymiaru kary oraz jej wykonywania. Obecnie szczególnym zainteresowaniem obejmuje kwestie dotyczące środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo nie związanych z pozbawieniem wolności, probacji oraz kurateli sądowej.

            Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego w tym w języku angielskim.

Wybrane publikacje naukowe:
W sprawie modeli wykonywania kary pozbawienia wolności, Folia Iuridica 2004, nr 67
Wokół kary łącznej grzywny, Palestra 2004, nr 11-12;
Z problematyki stosowania art. 49a k.k.  – zagadnienia wybrane, Jurysta 2008, nr 10,
Wykonywanie grzywny w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego i danych statystycznych [w:] X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, S. Lelental, B. Szczygieł (red.), Białystok 2009,
Grzywna po nowelizacji kodeksu karnego, Jurysta 2010, nr 1,
Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności: [w:]  Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki
orzeczniczej i wykonawczej, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXXIII, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 r.

Dozór kuratora sądowego nad skazanymi warunkowo zwolnionymi z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po nowelizacji kkw, Przegląd Więziennictwa Polskiego, t. 89, 2015 r. ,
Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji k.k. i k.k.w. – z perspektywy zadań kuratora sądowego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2015 tom XXXVI;
Kara łączna po nowelizacji  – rozważania na tle przepisów rozdziału IX kodeksu karnego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXXVII 2015 r.
Ciąg przestępstw i jego konsekwencje w zakresie wymiaru kary, Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 90, 2016 r.;

Publikacje anglojęzyczne:

The Development of the Probation Service in Poland, Executive Exchange, Summer 2006,
Conciderations of the Position of a Professional Probation Officer for Adults as an Authority of Enforcement Proceedings and the Place of Curatorial Juditial Service within a Court Structure in Poland, Executive Exchange, Fall 2013,
Prerequisites for Early Condition Release in the Polish Criminal Law, NAPE Executive Exchange, Spring 2015,
Positive criminological forecast as a material condition for parole in the Polish Penal Law, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXXVIII, 2015 r.,

Glosy:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. I KZP 26/09 (dot. przesłanek zarządzenia wykonania kary), Probacja, nr III-IV 2010,
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r. (dot. możliwości zastosowania art. 49 k.k.w do zastępczej kary grzywny) – Orzecznictwo Sądów Polskich 2011 nr 9,
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r. (dot. warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności)  – SIP LEX (nr 137005), aktualizacja – listopad 2011 r. (lex el.),
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN – Izba Karna z dnia 29 października 2012 r., I KZP 17/12, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, z.11,