dr Katarzyna Stanek

kmstanekKatarzyna M. Stanek – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki; ukończone studia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna; studia podyplomowe:  organizacja pomocy społecznej; Europejski Fundusz Społeczny a gospodarka społeczna;

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 8 w Warszawie jako wychowawca; Sądem Rejonowym dla Warszawy – Pragi Północ; Fundacją „Po Drugie” w Warszawie.

Zainteresowania poznawcze koncentrują się wokół dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznej i zmarginalizowanej oraz nierówności społecznych. Zainteresowania empiryczne koncentrują się wokół pracowników służb społecznych, w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji, kompetencji oraz odczuwalnego stresu i wypalenia zawodowego. Publikacje

 MONOGRAFIE:
1. K. M. Stanek, Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Stan i uwarunkowania w aspekcie pracy zawodowej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016, s. 233.  Seria Profesjonalny Pracownik Socjalny
2. K. M. Stanek, Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, Wydawnictwo CRZL, Warszawa 2014;  ISBN 978-83-7951-301-7 (seria); 978-837951-309-3(8).
3. K.M.Stanek, Reintegracja społeczna i zawodowa osób opuszczających zakłady karne, [w:] B.Nowak (red.) Pomoc postpenitencjarna jako obszar pracy socjalnej, Gliwice 2015;
4. K.M.Stanek, Kompetencje komunikacyjne w pracy z klientami służb społecznych. Pracownik socjalny w obliczu niechęci i oporu, E. Mecina-Bednarek (red.) Optyka zagrożeń procesu porozumiewania się w życiu codziennym, Kielce 2015;

PUBLIIKACJE POD REDAKCJĄ:
Chaczko K., Stanek K.M. (red.), Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016, ISBN 978-83-7164-916, ss. 292.

PUBLIKACJE WIELOAUTORSKIE:
1.  K. M. Stanek, Zastosowanie coachingu w instytucjach resocjalizacji, M. Grewiński, S. Majewska (red.), Zastosowanie coachingu w polityce społecznej, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2016, s. 139-155, ISBN 998-83-61121-96-1; Seria Nowa Polityka Społeczna
2. K.M. Stanek, Kompetencje mediacyjne pracowników socjalnych, A. Durasiewicz, I. Podobas, Asystentura i mediacje socjalne, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015, s. 43-57; ISBN 978-83-61121-99-2.
3. K. M. Stanek, Poczucie koherencji w modelu salutogenetycznym a stres organizacyjny, I. Kowalewski, R. Abramciow (red.), Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2015, s. 143-159, ISBN 978-83-65432-03-2.
4.  K. Stanek, Prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami a przemoc fizyczna wobec dziecka w rodzinie własnej, [w:] R. Gawrych, A. Solak, T. E. Wardzała, Interdyscyplinarność w wychowaniu. Inspiracje korczakowskie, Seria wydawnicza WSSE w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 193-203; ISBN 978-83-939939296-1-0.
5. K. M. Stanek, Arteterapia w indywidualnej pracy z dzieckiem na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 w Warszawie, w: J. Bałachowicz, A. Rowicka, Nowoczesny Wykładowca – tutor, mentor, coach, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2013.
6.  K.M. Stanek – Potrzeby i kierunki wsparcia socjalnego rodzin samotnych matek, w: Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, A. Fidelus (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
7. K.M. Stanek, Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży wobec nowych wyzwań społecznych, w: Systemowe rozwiązania systemowe problemu przemocy i agresji w szkole, Andrzeja Rejzner, Warszawa 2011, s. 135.
8. K.M. Stanek, Biblioterapia jako forma oddziaływania resocjalizacyjnego osób niedostosowanych społecznie, w: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej, B. Kałdon, I. Kurlak Sandomierz-Warszawa 2011,s. 243.
9. K.M. Stanek, A. Witkowska-Tomaszewska, Usługi społeczne dla małego dziecka na terenie wiejskim, w: Nowa polityka społeczna, M. Grewiński, B. Skrzypczak, Warszawa 2011,
10.K.M. Stanek, Aspiracje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie,  w: W kręgu wychowania i pracy, L. Marszałek, A. Solak, Warszawa 2010, s. 113.
11. K.M. Stanek, Wychowanie do wartości, w: Czas na wychowanie. Główne konteksty i uwarunkowania, B. Piątkowska, Wałbrzych 2009, s.  97.
12.  K. M.Stanek, Funkcjonowanie rodziny jako czynnik determinujący demoralizację i przestępczość dzieci  i młodzieży, Oświatowiec, 1-2/2008, Warszawa 2008, s. 144.

Artykuły w czasopismach:
1. K. M. Stanek, G. Wieczorek, System edukacyjny w Kenii. Od nauki po baobabem do uniwersytetu, Labor et educatio, nr 3/2015, s. s. 251-264, ISSN 2353-4745
2. Jastrzebowska, A. Solak, K. Stanek, Rola poczucia koherencji w modelu salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie ze stresem w aspekcie wypalenia zawodowego, „Praca socjalna” 2/2014. ISSN 0860-3480.