dr Katarzyna Lenart-Kłoś

 Asystent w Instytucie Nauk Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii.
Studia podyplomowe na UMCS z Organizacji pomocy społecznej. Koordynator kierunku praca socjalna I stopnia i praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia na KUL.

Wieloletnia wolontariuszka jednego z programów przy Centrum Wolontariatu w Lublinie: Eleutheria – wolontariat na rzecz więźniów i opuszczających
zakłady karne.
Współautorka i realizatorka projektu badawczego: Psychospołeczne uwarunkowania pracy więźniów.

Zainteresowania naukowe: readaptacja i reintegracja społeczna osób pozbawionych wolności, wolontariat, socjologia grup dyspozycyjnych.