dr Joanna Chwaszcz

Doktor nauk  humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie  Psychologii KUL.

Jej zainteresowania naukowe pozostają ściśle związane z realnymi problemami społecznymi. Koncentrują się one głównie na dwóch dziedzinach: 1) profilaktyce rozumianej jako polepszanie standardów życia człowieka, stymulacja jego rozwoju i przeciwdziałanie zagrożeniom rozwojowym (m. in. uzależnieniom psychoaktywnym i czynnościowym) oraz 2) wykluczeniu społecznym i zawodowym osób o niskim potencjale adaptacyjnym w aspekcie przyczyn społecznych i indywidualnych zjawiska, czynników sprzyjających i utrudniających pozytywną  readaptację społeczną oraz powrót osób marginalizowanych na rynek pracy.

Wykształcenie 

1995-2000 studia magisterskie w Instytucie Psychologii KUL, w 2000 roku obrona z oceną bardzo dobrą pracy magisterskiej pt. „Psychospołeczne uwarunkowania odbioru pornografii przez mężczyzn” przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława Cekiery w ramach seminarium magisterskiego w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej.

2000-2005 studia doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL, w 2005 roku obrona z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. „Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn” przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława Cekiery, recenzowanej przez dr hab. Stanisławę Steuden prof. KUL oraz prof. dr hab. Brunona Hołysta.

Doświadczenie zawodowe 

Od 2007 roku adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii KUL. Prowadzi ćwiczenia z psychoprofilaktyki patologii społecznej, ćwiczenia z patologii społecznej oraz proseminarium magisterskie z psychoprofilaktyki patologii społecznej.

Od 2005 roku wykładowca Studiów Podyplomowych z Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków połączonych ze szkoleniem certyfikowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, KUL. Prowadzi warsztaty z procedur i badań diagnostycznych, programów profilaktycznych oraz konstruowania autorskich programów profilaktycznych.

Od 2005 roku wykładowca Studiów Podyplomowych z Psychoterapii dla Duchowieństwa, KUL. Prowadzi wykład i warsztaty z psychologii uzależnień.

Od 2009 roku pełni funkcję biegłej sądowej na potrzeby IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Lublinie.

Od 2009 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej powoływanej do przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego przez Ministra Zdrowia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Od 2009 roku pełni funkcję specjalisty ds. badań w projekcie „Więzi społeczne zamiast więzień”, Fundacja Rozwoju KUL.

W 2009 roku prowadziła wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin.

W latach 2006-2008 Dyrektor Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego „Na Rogatce”, Lublin.

W latach 2005-2007 zatrudniona była w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w IP KUL na stanowisku asystenta.

W latach 2005-2006 pełniła funkcję kierownika Studiów Podyplomowych z Profilaktyki i terapii Uzależnienia od Narkotyków połączonych ze szkoleniem certyfikowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, KUL.

W latach 2002-2004 prowadziła wykłady i ćwiczenia z elementów psychopatologii w Policealnym Studium Mediacji i Służb Wspomagania Rodziny w Lublinie.

W latach 2002-2003 prowadziła ćwiczenia z: rozwoju intelektualnego i twórczego, struktur doradztwa zawodowego i psychologii stresu zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

W roku 2003 prowadziła szkolenia dla bezrobotnych z zakresu Public Relations i psychologii reklamy, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.

W roku 2002 prowadziła zajęcia psychoedukacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

W latach 2001-2002 prowadziła konwersatorium z psychologii rozwoju człowieka ku dojrzałości, Wyższe Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie. 

Publikacje książkowe

Chwaszcz J., Pietruszka M., Sikorski D. (2005). Media. Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo Gaudium i KUL.

Niewiadomska I., Chwaszcz J., Kołodziej B., Śpila B. (2005). Seks. Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo Gaudium i KUL.

Janowski K., Chwaszcz J., Czajka I., Gałkowska-Jakubik M., Wiechetek M., Wiechetek M. (2006). Stop przemocy w szkole. Podręcznik programu profilaktycznego. Lublin

Chwaszcz J. (2008). Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn. Lublin: TN KUL

Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W. (2010). Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań z rekomendacjami. Lublin

Niewiadomska I., Chwaszcz J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej? Lublin.

Działalność społeczna

Członek Zespołu ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
Prezes Stowarzyszenia Natanaelum w Lublinie.
Koordynator Wolontariatu Studentów Psychologii KUL.

Nagrody i wyróżnienia
2008 Nagroda Rektora KUL
2010 Złoty Medal Caritas Polska

więcej szczegółów oraz źródło: dr Joanna Chwaszcz