dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Iwona Niewiadomska

profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa.

 

Pełnione funkcje: Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2016 r.); Prodziekan ds. studenckich (2013-2016); Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008-2012); Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie psychologii KUL (od 2008); pełnomocnik Rektora KUL ds. profilaktyki i spraw związanych z bezpieczeństwem (od 2004); Kierownik Podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków w KUL (2006-2012); Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).

Zainteresowania naukowe: poszukiwanie psychospołecznych czynników ryzyka patologii społecznych, psychoprofilaktyka patologii społecznych, kryminologia, wiktymologia, psychologia sądowa, prawo karne wykonawcze, psychologia penitencjarna, terapia uzależnień chemicznych i czynnościowych.

źródło oraz więcej informacji: dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL