dr Gertruda Wieczorek

dr-gertruda-wieczorek

Wyształcenie: magister pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii pracy i organizacji.

Miejsce pracy: adiunkt w Katedrze Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do pracy Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Zainteresowania naukowe/zawodowe: oscylują w obrębie pedagogiki i socjologii, zwłaszcza pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy. Szczególne miejsce w rozwoju naukowym zajmują publikacje związane z kształceniem zawodowym dla potrzeb rynku pracy oraz doradztwa i poradnictwa zawodowego, zwłaszcza przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych, jak również readaptacji społeczno-zawodowej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych.

Wykaz wybranych publikacji:

Gertruda Wieczorek: Rozwój i przemiany zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1945-1999. Wydawnictwo WSP w Częstochowie. Częstochowa 2004.
Gertruda Wieczorek (red.), Wybrane aspekty doradztwa zawodowego. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2009.
Gertruda Wieczorek, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna (red.), Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami. Wybory edukacyjno-zawodowe a problemy rynku pracy. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2009.
Gertruda Wieczorek, Możliwości byłych skazanych na rynku pracy. (W:) Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty. D. Kukla, Ł. Bednarczyk (red.), Wydawnictwo Difin. Warszawa 2010.
Gertruda Wieczorek, Aktywizacja zawodowa jako jedna z metod readaptacji środowiskowej byłych więźniów. (W:) Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce. R. Parzęcki (red.), Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Gdańsk 2010.
Gertruda Wieczorek, Prawo do nauki a możliwości nauczania i dokształcania osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych, Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka Nr 14 (2011). Katowice 2011.
Gertruda Wieczorek, Internet jako narzędzie poszukiwania i doboru personelu. (W:) Edukacja Techniczna i Informatyczna. Tom VI. Pod redakcję A. Gil. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2011.
Gertruda Wieczorek, Wsparcie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego. (W:) Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system. Pod red. P. Stępniaka. Kalisz 2014.
Gertruda Wieczorek, Rola kuratora sądowego w zakresie pomocy podopiecznym, Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka Nr 15 (2012). Katowice 2014.
Gertruda Wieczorek, Prawo osadzonych do kształcenia i pracy. (W:) Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw. Pod red. J. Jaskiernia. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2015.
Gertruda Wieczorek, Education and vocational training in the Polish penitentiary institutions, [w:] Nové trendy v súčasnej sociálnej práci. Sociálna praca, dobrovol’níctvo, marginalizovanéskupiny, zdravotne postihnutí. Etika, varia. New trends in current social work. Social wor, volunteering, marginalized groups, health handicapped. Ethiks, various. [red.] Š. Bugri, P. Beňo, M. Šramka, Ústav sociálnych vied a zdravotnictva bl. P. P. Gojdiča, Prešov 2015.
Gertruda Wieczorek, Praca jako główny element życia człowieka. (W:) Edukacja. Rynek pracy. Rozwój. Obszary wsparcia i aktywizacji wybranych grup społecznych. Pod red. M. Krawczyk-Blicharska, J. Szkurłat. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2015.