Barbara Wilamowska

Barbara Wilamowska

Z wykształcenia prawnik i socjolog.

Miejsce pracy: od 1999 r. Kurator w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia. W latach 2007-2017 Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W latach 2011- 2017 Koordynator działań Kuratorskiej służby sądowej w systemie dozoru elektronicznego. Od 2012 wykładowca, a od 2013 r. stały wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Zainteresowania. Prawo: karne, karne wykonawcze, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, dozór elektroniczny. Instytucja probacji.  Analiza rozwiązań systemowych. Polityka karna.

Wybrane publikacje:

Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom; wybrane zagadnienia,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2005,

Probation in Europe, red. prof. Anton van Kalmthout and Joan Durnescu, Wolf Legal Publishers, November 2008,

Praca kuratora sądowego w świetle obowiązujących ustaw – zakres stosowania, uprawnienia oraz rola kuratora, przepisy i rozporządzenia wykonawcze Skrypt dla studentów, Instytut Europejski, Studium Prawa Europejskiego, IE Warszawa 2010.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych. pod red. Piotra Kładocznego, Difin, Warszawa 2013

Problematyka stosowania przepisu art. 164 kkw […] w: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno – kulturowe. Forum Penitencjarne, Warszawa 2013.