dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka prof.UJ

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ

Wykształcenie: wyższe pedagogika resocjalizacyjna i studia prawnicze – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Miejsce pracy: Zakład Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zainteresowania naukowe/zawodowe: polityka karna i penitencjarna, prawo karne wykonawcze, prawo nieletnich

Wybrane publikacje z ostatnich lat

Barbara Stańdo-Kawecka, Wybrane problemy odpowiedzialności nieletnich w świetle zmieniających się paradygmatów, [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków – nadzieje, oczekiwania, dylematy pod red. M. Konopczyńskiego, Ł. Kwadransa i K. Stasiaka, Kraków 2016, Impuls, s. 49-63.

Justyna Kusztal, Barbara Stańdo-Kawecka, Zadania i problemy kurateli sądowej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich – sprawozdanie z konferencji, „Probacja” 3/14 s. 163-169.

Barbara Stańdo-Kawecka, Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2014, t. XXXIII: Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej pod red. T. Kalisza, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 11-39.

Barbara Stańdo-Kawecka, Badania osobopoznawcze skazanych i oddziaływania terapeutyczne w historii rozwoju więziennictwa, [w:] Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką pod red. E. Habzdy-Siwek i Joanny Kabzińskiej, Sopot 2014, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 433-453.

Barbara Stańdo-Kawecka, Ograniczanie recydywy w dyskusjach kryminalno-politycznych ostatniego stulecia, [w:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego pod red. A. Rzeplińskiego, I. Rzeplińskiej, M. Niełacznej i P. Wiktorskiej, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 1022-1037.