dr hab. Barbara Nowak, prof. UP

dr hab. Barbara Nowak prof. UP

Miejsce pracy: Kierownik Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy, Instytut Pracy Socjalnej UP im. KEN w Krakowie

Doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry wychowania do pracy w Instytucie Pracy Socjalnej, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, oddział Zakład Karny w Czarnem. Współpraca w zakresie badań naukowych z ośrodkami pomocy społecznej i zakładami karnymi, koordynator zajęć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Obszar badań naukowych dotyczy historii pracy socjalnej na ziemiach polskich, w szczególności specyfiki opieki nad dzieckiem ubogim, jak również pomocy postpenitencjarnej, głownie w zakładach karnych dla kobiet i współpracy w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej.

Dorobek naukowy obejmuje szereg publikacji z zakresu pracy socjalnej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, a także z zakresu pedagogiki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka ubogiego w środowisku przedszkolnym i szkolnym, wpływu rodziny dysfunkcyjnej na jego rozwój społeczny.

Publikacje z lat 2013-2015:

NOWAK, B., Przygotowanie do życia na wolności jako aspekt pracy socjalnej wobec kobiet przebywających w zakładach karnych, [w:] Materiały naukowe Międzynarodowego Kongresu Pracy Socjalnej w Ružomberku,  Ružomberok 2015.

Nowak B., Znaczenie i przydatność penitencjarnej pracy socjalnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów życiowych skazanych w wieku senioralnym, [w:] Senior w obliczu izolacji penitencjarnej, A. Jaworska (red.), Bydgoszcz 2013.

NOWAK, B., Muzeum jako miejsce działań twórczych ucznia zdolnego pochodzącego z rodziny dysfunkcyjnej na przykładzie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, [w:] Środowisko Edukacyjne Ucznia zdolnego, Warszawa 2013.

NOWAK B., Działania pomocowe specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego św. Filipa Nereusza wobec dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,[w:] Polityka społeczna gwarancją młodych ludzi, N. Pikuła (red.), Warszawa 2014.

NOWAK B., Udział mediów w postrzeganiu problemów biedy w rodzinach śląskich na przykładzie miasta Ruda Śląska i Bytom, [w:] Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów, I. Staszkiewicz-Grabarczyk, M. Dankowska-Kosman (red.), Warszawa 2014.

NOWAK B., Działania pomocowe wobec skazanych i ich rodzin na obszarach II Rzeczypospolitej na przykładzie województwa śląskiego, [w:]  Pomoc postpenitencjarna jako obszar pracy socjalnej Nowak (red.), Gliwice 2015.