Andrzej Tomczyk

Andrzej TomczykWykształcenie: magister filologii polskiej (Uniwersytet Wrocławski), filologia polska; podyplomowe studia resocjalizacji i profilaktyki, podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, specjalista mediacji i negocjacji.   

Miejsce pracy: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu – dyrektor szkół; pracownik naukowy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Zainteresowania naukowe/zawodowe: resocjalizacja, readaptacja nieletnich, pedagogika osób społecznie niedostosowanych, wolontariat wychowanków zakładu poprawczego.

Autor monografii Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu oraz kilkunastu artykułów z zakresu praktycznej resocjalizacji  dostępnych pod adresem:  

http://zpisdn-raciborz.pl/index.php?mod=home&p=43                                                                         

Członek zespołów roboczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, uczestnik licznych konferencji i sympozjów naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.